Twój koszyk: masz 0 produktów

     WYSZUKIWANIE:
Szybkie Wyszukiwanie


Wyszukiwanie Zaawansowane »

KATALOG:
Kategorie
  »

Naklejki na zamówienie
Korzystanie z Serwisu
I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego stickytape.pl przez Sticky Tape Company z siedzibą ul. Jana Brzechwy 9a, 05-250 Słupno.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa sią™ poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@stickytape.pl;
  2. telefonicznie pod numerem +48 505 519 592
  3. formularz zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostą™pny w witrynie internetowej stickytape.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie poją™cia oznaczają:

 1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bą™dącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolnośą‡ prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto - przydzielona danemu Klientowi czą™śą‡ Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywaą‡ określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin - niniejszy dokument;
 6. Rejestracja - jednorazowa czynnośą‡, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostą™pnionego przez Sprzedawcą™ na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) - strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składaą‡ Zamówienia;
 8. Sprzedawca - Sticky Tape Company z siedzibą ul. Jana Brzechwy 9a, 05-250 Słupno, NIP: 125 162 63 35
 9. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostą™pny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomią™dzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcą™ na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbą™ Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastą™pujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostą™pem do Internetu,
  2. dostą™p do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynnośą‡ Klienta, która prowadzi do zapoznania sią™ przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastą™powaą‡ wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostą™pnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  4. świadczeniu usługi Newsletter,
  5. udostą™pnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcą™ 24 godziny na dobą™, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknią™cia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunią™cia Konta.
  3. o świadczenie usługi polegającej na udostą™pnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunią™cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania sią™ za pomocą linku znajdującego sią™ w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
  5. o świadczenie usługi polegającej na udostą™pnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcą™,
  6. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostą™pna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nastą™puje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostą™pnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treśą‡ Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Klient ma możliwośą‡ otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podaą‡ prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywowaą‡ odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołaą‡ zgodą™ na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcą™ wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 7. Klient ma możliwośą‡ zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących sią™ m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 8. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostaą‡ poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 9. Wypowiedzi powinny byą‡ zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawieraą‡ treści bezprawnych.
 10. Wypowiedzi nie mogą naruszaą‡ obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - w szczególności nie mogą mieą‡ charakteru zniesławiającego, naruszaą‡ dóbr osobistych lub stanowią‡ czynu nieuczciwej konkurencji.
 11. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodą™ na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcą™, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunią™cia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązaą‡ umową™ o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 14. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 15. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty email, Zamówienia mogą byą‡ składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą byą‡ składane w Dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 6. Złożenie Zamówienia może nastąpią‡ poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imią™ i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcą™ na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imią™ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwą™ Towaru i jego ilośą‡, formą™ dostawy i sposób płatności,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcą™ na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imią™ i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; nazwą™ Towaru i jego ilośą‡, formą™ dostawy i sposób płatności,
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostą™pnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonaą‡ wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostą™pne na stronie.
 8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbą™dnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia bą™dzie zawieraą‡ informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystą™pują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. danych kontaktowych Klienta,
  7. danych do faktury.
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania sią™ z "Pouczeniem o odstąpieniu od umowy" podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnią™cie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów bą™dących przedmiotem Zamówienia.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomośą‡ e-mail potwierdzającą wpłynią™cia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Nastą™pnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyją™ciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.
 14. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon, lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  1. podaą‡ telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej/ faksu kierowanej do Sprzedawcy nazwą™ Towaru spośród Towarów znajdujących sią™ na stronie internetowej Sklepu i jego ilośą‡,
  2. wskazaą‡ sposób dostawy i formą™ płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podaą‡ dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imią™ i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.
 15. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcą™ ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów bą™dących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które bą™dzie zawieraą‡ informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystą™pują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. danych do faktury,
  9. regulaminu,
  10. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 16. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcą™) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub faksem, w której Klient: akceptuje treśą‡ przesłanego Zamówienia i wyraża zgodą™ na jego realizacją™ oraz akceptuje treśą‡ Regulaminu i potwierdza zapoznanie sią™ z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostą™pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, nastą™puje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku Rachunku lub faktury.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w ją™zyku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sią™ na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybraą‡ nastą™pujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (1 dzień roboczy od momentu wysłania)
  2. Listem Pocztowym poleconym Ekonomicznym (darmowa, 3-7 dni roboczych od momentu wysłania)
  3. Listem Pocztowym poleconym Priorytetowym (1-2 dni robocze od momentu wysłania)
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybraą‡ nastą™pujące metody płatności:
  1. Płatnośą‡ elektroniczna DotPay.
  2. Przelew bankowy lub pocztowy

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient bą™dący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpią‡ bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułowaą‡ oświadczenie samodzielnie bądź skorzystaą‡ ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. (wzór: PDF).
 3. Termin 14-dniowy liczy sią™ od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługą™ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczą™ciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcą™ utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpią‡ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczą™towanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócią‡ ze wzglą™du na ochroną™ zdrowia lub ze wzglą™dów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze wzglą™du na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpią‡ dopiero po upływie 30 dni i których wartośą‡ zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż czą™ści zamienne niezbą™dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwią™kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczą™towanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratą™;
  10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczą™ło sią™ za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcą™ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległośą‡, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpią‡ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócią‡ na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodą™ na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie bą™dzie sią™ wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcą™, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził sią™ je ponieść.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta bą™dącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rą™kojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierowaą‡ na adres Sticky Tape Company z siedzibą ul. Jana Brzechwy 9a, 05-250 Słupno; sklep@stickytape.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłaą‡ lub dostarczyą‡ reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyą‡ lub przesłaą‡ na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. (wzór: PDF).
 4. Sprzedawca zobowiązuje sią™ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbą™dnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszaą‡ Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszaą‡ pisemnie na adres: Sticky Tape Company z siedzibą ul. Jana Brzechwy 9a, 05-250 Słupno; sklep@stickytape.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podaą‡ swoje imią™ i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje sią™ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbą™dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient bą™dący konsumentem posiada m.in. nastą™pujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia sią™ do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnią™cie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia sią™ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczą™cie postą™powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu mią™dzy Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskaą‡ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnią™cia sporu mią™dzy Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federacją™ Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomią™dzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postą™powania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomią™dzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze wzglą™du na siedzibą™ Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treśą‡ niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie bą™dzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomią‡ o tym fakcie Sprzedawcą™ w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
Kontynuuj

Jeœli interesuje Was muzyka filmowa to zapraszamy do Soundtracks.pl. Najnowsze newsy, recenzje i konkursy. Regulamin   |    Kontakt   

© 2010 StickyTape.pl, Design: Bezczelnie Perfekcyjni